A gépjármű bérleti szerződés állandó mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek:


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) határozzák meg a CRGroup s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (7621 Pécs, Rákóczi út 1., adószám: 27316432-2-02, cégjegyzékszám: 02-09-084869), email: info@elyxrent.com mint Bérbeadó személy- és tehergépjárművek bérbeadására vonatkozó tevékenységre, valamint a természetes vagy jogi személy Bérlőkre irányadó általános feltételeket, Bérbeadó és Bérlő között keletkező jogokat és kötelezettségeket.


Bérlő a Bérbeadó szolgáltatásainak bérleti szerződés útján történő igénybevételével a jelen ÁSZF-ben írt feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, ezek az egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült és visszavonásig érvényes. Jogértelmezési kérdésekben a magyar nyelv az irányadó.

 1. A Bérbeadó szolgáltatásának igénybevétele
  A gépjármű bérleti szolgáltatás az egyedi bérleti szerződés, az Objektív Felelősségvállalási Nyilatkozat, az Átadás - Átvételi Nyilatkozat aláírásával, az esetleges Határátlépési Engedély kiadásával jön létre. A bérleti jogviszony kizárólag megfelelő kaució megfizetése, érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya együttes bemutatása esetén jön létre. Jogi személy esetén a Bérlő bérleti jogviszonyt megkötni kívánó képviselőjének jogosultságának igazolása után jöhet létre. A bérleti jogviszony egyedi feltételei minden esetben az egyedi szerződésekben kerülnek meghatározásra. A honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
 2. A járművezetés feltételei, a Bérlő és az engedélyezett járművezető kötelezettségei
  A Gépjárművet kizárólag Bérleti Szerződésben név szerint feltüntetett olyan személy jogosult használni aki a használat megkezdése időpontjában 21. életévét betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte. A Bérlő a Bérleti Szerződésben megjelölt gépjárművezetőn kívül más járművezetőnek nem adhatja át. A Bérlő és az engedélyezett járművezető köteles a gépjárművet gondosan és rendeltetésének megfelelően használni, illetve kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják a gépjármű használatára vonatkozó valamennyi törvényt, rendeletet és más hatályos jogszabályt és egyéb előírást. Veszélyes áru szállítása a járművel szigorúan tilos.A Bérlő és a járművezető kötelesek gondosan megvédeni a gépjárművet a lopásoktól és az egyéb káreseményektől. A bérleti időszak alatt az üzemanyag és adalékanyag költségek a bérlőt terhelik. A bérelt gépjármű amennyiben nem tele tankkal kerül visszaszolgáltatásra a hiányzó üzemanyagon felül az ÁSZF 1. mellékletében meghatározott összeget számol fel a Bérbeadó a Bérlő felé.
Jelen Mellékletben, vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén a Bérbeadó
jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződés tárgyát képező gépjárművet (“Gépjármű”) előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni.
A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, akit a Gépjármű Bérleti Szerződésben rögzítenek, a
használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte. A Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:
 1. a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek átengedni
 2. a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn vagy hasonló eseményen részt venni
 3. a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni
a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer
befolyása alatt, továbbá a járművezetésre alkalmat állapotban vezetni
 1. A szerződésbe ütköző használat esetén a Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi következményért teljeskörűen felel.
 2. A Bérlő, illetőleg a Használó köteles megtéríteni a Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj - ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve az autópálya-használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is - amely a bérleti időtartam alatt keletkezett. A Bérbeadó az ÁSZF 1. mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat számol fel minden egyes hatósági megkeresésnél. Mindennemű hivatalos hatósági és közigazgatási eljárás lefolytatása a Bérlő kötelezettsége. Ebből eredő mindennemű költség a Bérlőt terheli. Amennyiben a Bérlő nem ért egyet a hatósági vagy közigazgatási büntetéssel, úgy panaszt az adott hatóságnál tehet a vonatkozó eljárási szabályok szerint, de ezen esetleges póteljárás nem befolyásolja azt, hogy amennyiben Bérbeadónak bárminemű anyagi kára keletkezik ez idő alatt, azt Bérlő maradéktalanul, haladéktalanul megtéríti Bérbeadó részére. A Bérleti Szerződés és az ÁSZF tekintetében amikor az a Bérlőről rendelkezik az egyes kötelezettségek jellegéből adódóan a Bérlő alatt az engedélyezett gépjárművezetőt is érteni kell. A Bérlő a Bérbeadó felé az engedélyezett gépjárművezető magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. A Bérbeadó bármely bérleti jogviszonyból származó igényét jogosult közvetlenül a Bérlő felé érvényesíteni, függetlenül attól, hogy az adott időpontban a gépjárművet ki vezette. 
 3. A gépjármű külföldre vitele
  A gépjármű Magyarország területén kívülre viteléhez a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a jármű Magyarországon kívül nem használható. A Határátlépési Engedély költségeit az ÁSZF 1. melléklete szabályozza. A gépjármű Magyarországon kívüli használata esetén a felmerülő összes díj, beleértve az autópálya, alagút, komp, parkoló és bármely más egyéb díjakat a Bérlőt terhelik.A Bérbeadót előzetes tájékoztatási kötelezettség ezen díjak tekintetében nem terheli. A gépjármű külföldi tartózkodási idejére Bérlő teljes anyagi és jogi felelősséggel tartozik. Bérlő köteles az adott ország jogszabályait betartani. A gépjármű használati nyilatkozatot Bérlő az esetleges külföldi hatósági eljárásokra vonatkozóan is megadja.
 4. Rakomány
  A bérelt gépjármű károsodásának megelőzése érdekében a Bérlő köteles gondoskodni a rakomány megfelelő rögzítéséről. A be- és kirakodást a lehető legnagyobb gondossággal kell elvégezni, a gépjármű károsodása nélkül.
 5. A bérlet tartalma és a gépjármű visszaszolgáltatása
  A Bérlő, illetve az engedélyezett gépjárművezető köteles a bérelt gépjárművet az általa átvett állapotban visszaszolgáltatni a Bérbeadónak a Bérleti Szerződésben megjelölt telephelyen, napon és időpontban. A gépjárművet ért esetleges károsodásokat a gépjármű vissza szolgáltatásakor a Bérbeadó az átadás - átvételi nyomtatványon rögzíti. Amennyiben a gépjárművet nyitvatartási idő előtt vagy után szolgáltatják vissza, az ÁSZF 1. melléklete alapján extra költséget számolhat fel a Bérbeadó. A Bérlő, illetve az engedélyezett gépjárművezető a gépjármű felvételénél és leadásánál a Bérbeadó képviselőjével közösen ellenőrzik a járművön található/keletkezett sérüléseket és közösen rögzítik az átadás-átvételi nyomtatványon. Amennyiben a felvétel vagy a leadás napkelte előtt, vagy napnyugta utánra esik a Bérlő lemond ezen jogáról és engedélyezi, hogy a Bérbeadó megfelelő látási viszonyok esetén ellenőrizze a gépjárművet. A bérleti díjban szereplő kiegészítő védelem minden esetben egy speciális szolgáltatás csomagot tartalmaz, amely semmiképp nem minősül közvetített biztosítási szolgáltatásnak. A kiegészítő védelem nem kötelező része a szerződésnek, ezen kiegészítő szolgáltatás nélkül is érvényes a szolgáltatási szerződés.
 6. Fizetési feltételek
  Bérleti jogviszony nem helyszíni, készpénzes, fizetési mód esetén, kizárólag a Bérlő nevére szóló hitel/bankkártya birtokában és használatával létesíthető. A gépjármű az egyedi szerződésben meghatározott kaució és bérleti díj megfizetése után vehető át. A gépjármű visszaszolgáltatásakor a Bérbeadó köteles a kauciót felszabadítani amennyiben a gépjárművön nem keletkeztek sérülések és a Bérlővel szemben semmilyen más követelés nem áll fenn.
 7. Károk bekövetkezése
  Amennyiben a gépjármű meghibásodik, működési hibás lesz vagy károsodást szenved a Bérlő, illetőleg az engedélyezett gépjárművezető köteles a Bérbeadóval a lehető legrövidebb időn belül felvenni a kapcsolatot és annak utasításai szerint eljárni.
 8. Bérlő és az engedélyezett gépjárművezető felelőssége
  Az átvételi konstukciók alapján a felelősség a következők szerint alakul:
  - kötelező felelősség biztosítással, kiegészítő védelem és lopásvédelem nélkül:
  A Bérbevevő az ÁSZF 1.melléklet alapján meghatározott összegig felel az esetleges sérülések bekövetkezése esetén. Lopás esetén a gépjármű beszerzési értékéig terjed a felelőssége.
  - kötelező felelősség biztosítással, kiegészítő védelemmel, lopásvédelem nélkül
  A gépjármű karosszériáján keletkezett sérülések önrésze 0 Ft-ra csökken, minden egyéb esetben az ÁSZF 1.melléklete az irányadó. Lopás esetén a gépjármű beszerzési értékéig terjed a felelőssége.
  - kötelező felelősség biztosítással, kiegészítő védelemmel és lopásvédelemmel
  A gépjármű karosszériáján keletkezett sérülések önrésze 0 Ft-ra csökken, minden egyéb esetben az ÁSZF 1.melléklete az irányadó. Lopás esetén a gépjármű beszerzési értékének 10%-ig terjed a felelőssége amennyiben a gépjármű kulcsait és papírjait bemutatja. Amennyiben ez nem történik meg a teljes beszerzési értékéig terjed a felelősség.
  A Bérlő és az engedélyezett gépjárművezető felelőssége minden esetben kiterjed a gépjármű belsejében, csomagterében bekövetkezett, illetve a helytelen tankolásból vagy folyadék használatból adódó károkra.
 9. A Bérlő és az engedélyezett járművezető speciális kötelezettségei
  Baleset vagy lopás esetén a Bérbeadó haladéktalanul telefonon értesítendő. A telefonos értesítést követően a Bérbeadó számára a lehető legrövidebb időn belül írásbeli beszámolót kell tenni. A Gépjármű feltörése, rongálása, eltulajdonítása esetén a Bérlő köteles rendőrségi feljelentést tenni és az erről szóló dokumentumokat a Bérbeadó számára megküldeni. Közlekedési baleset esetén a követendő eljárásokra vonatkozó jogi kötelezettségeket szigorúan be kell tartani. Amennyiben a baleset személyi sérülést okozott a baleset helyszínét tilos elhagyni. Amennyiben a baleset kizárólag vagyoni kárt okozott, minden esetben kérni kell a baleset rendőrség általi helyszíni kivizsgálását, ide értve azt az esetet is, ha a balesetben az érintett felek adatokat cseréltek és egymásnak bemutatták azonosító okmányaikat, valamint akkor is ha kizárólag a bérelt gépjármű károsodott.
  A Bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semmilyen elismerő nyilatkozatot nem tehet. A Bérbeadó káreseményenként az ÁSZF 1. mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat számláz amennyiben a károsodás a Bérlőnek felróható, illetve ha a felelős harmadik személy nem állapítható meg. Káresemény esetén a Bérlőre irányadó egyedi bérleti szerződés szerinti önrész mértékének vitatása esetén a Bérlő ezúton kifejezetten hozzájárul a Bérbeadó által szokásosan használt és javasolt pártatlan szakértő vélemény beszerzéséhez. Az ezzel kapcsolatos költségeket a Bérlő viseli. A szerződésbe ütköző használat esetén a Bérlő, illetőleg az engedélyezett járművezető az ebből eredő valamennyi következményért teljes körű felelősséggel tartozik.
 10. Adatvédelem
  Elsősorban az egyedi bérleti szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek az irányadóak, azzal a kiegészítéssel, hogy a hatályos hazai jogszabályoknak megfelelően minden esetben figyelembe kell venni a szolgáltatási tevékenységet érintő speciális eseteket, amelyek előfordulásakor minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Az általános adatkezelési irányelveket www.elyxrent.com honlapon megtalálható Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.
 11. Teljesítés helye és joghatósági kikötés
  A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés szerinti teljesítés tekintetében a teljesítés helye elsősorban Pécs, de minden esetben az egyedi szerződésben rögzített átadási és visszaadási helyszín. A szerződésre irányadó jog a magyar jog, bármilyen jogvitából kifolyólag a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság jár el. Ezen rendelkezés a Bérlővel és az engedélyezett gépjárművezetővel szemben támasztott kártérítési követelésekre is alkalmazandó.
  Az engedélyezett járművezető, mint bérlőtárs úgy nyilatkozik, hogy a Bérlő engedélyezte számára a teljesítés helyére és joghatóságra vonatkozó megállapodások megkötését. Az engedélyezett járművezető ezt aláírásának a szerződés első oldalán történő elhelyezésével megerősíti.

Pécs, 2020. 03.01.